FFOs bok om brukermedvirking

Boka er ført i pennen av seniorforsker Tone Alm Andreassen ved Arbeids- og forskningsinstituttet og er en veileder i hva det er viktig å kjenne til, og legge arbeid i når man involveres i brukermedvirkning.

Den presenterer NAVs organisasjon og planer for brukermedvirkning, samt brukernes synspunkter om brukermedvirkning, og beskriver:

- hvordan man i praksis kan organisere og arbeide med brukermedvirkning på systemnivå i arbeids- og velferdsforvaltningen
- hvilke medvirkningsformer man kan ta i bruk
- hva som er viktig for at brukerutvalg skal fungere
- hva man bør gjøre som brukerrepresentant
- hvordan man fra forvaltningens side kan legge til rette for brukermedvirkning.

Boka henvender seg til brukerorganisasjoner og brukerrepresentanter som involveres i drøftinger om arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester. Den henvender seg også til ledelse, administrasjon og ansatte i NAV som skal legge til rette for at brukerrepresentantene kan bli hørt i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av NAVs tjenester.

Bestilling
Boka er utgitt på Gyldendal Akademisk og koster 225 kroner. Den kan bestilles herfra.