Brukermedvirkning

Brukermedvirkning, som vil si at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.

Funksjonshemmede som ofte er storforbrukere av bl.a. helse- og sosialtjenester gjennom store deler av livet, har større behov enn mange andre for å påvirke utformingen av hjelpeapparatet som er nødvendig for å klare dagliglivet. Brukermedvirkning har vært utprøvd på ulike nivåer og på ulike måter. Utprøvingen har pågått på individnivå, tjenestenivå og politisk nivå. Det legges vekt på at brukermedvirkning er noe mer enn en demokratisk rettighet. Brukermedvirkning er en kvalitetssikring av tjenesteutformingen og en overføring av erfaringsbasert kunnskap til beslutningstakere og tjenesteytere. Dette gjelder enten det er fra enkeltbrukere eller fra organisasjoner av funksjonshemmede. 
 St. meld. nr. 34 (1996-97)

Begrepet brukermedvirkning må alltid settes inn i en sammenheng. Vi er brukere av  noe : en tjeneste, et system, ikke brukere i oss selv.

Hvilken kunnskap representerer brukerne?

Brukerne representerer kunnskap om egen livssmerte - det å eie et problem med de
 opplevelser og konsekvenser det medfører i hverdagen, både fysisk og psykisk. Brukeren innehar også erfaringer knyttet til bruk av tjenester og erfaringer med personlig endringsarbeid.

Aktiv brukermedvirkning forutsetter:
  • Kunnskap hos bruker og tjenesteapparat
  • Skolering av bruker og tjenesteapparat
  • Styrke til å bruke kunnskapen man har
  • HOLDNINGER i møtet med hverandre

Last ned FFMs retningslinjer for brukermedvirkning: 

Les mer om brukermedvirkning: 
www.selvhjelp.no

  En folder om temaet brukermedvirkning laget av Helse Sør Øst

Helsebiblioteket.no

Brukerkompetanse - hva er det?

FFM har mange flinke brukermedvirkere som gjør en viktig jobb for foreningen. Det kan oppleves litt ensomt å sitte som brukerrepresentant i et fora med fagfolk og «forståsegpåere». Vi har derfor opprettet en gruppe på facebook for brukermedvirkere i FFM.

Mer...

Boka er ført i pennen av seniorforsker Tone Alm Andreassen ved Arbeids- og forskningsinstituttet og er en veileder i hva det er viktig å kjenne til, og legge arbeid i når man involveres i brukermedvirkning.

Mer...