Videregående opplæring

Videregående opplæring

Alle elever som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har, etter søknad, rett til tre års videregående opplæring. Retten til videregående opplæring gjelder uansett hvilke ferdigheter eller kunnskaper søkeren har tilegnet seg i løpet av grunnskolen. Dette er hjemlet i :

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen, Opplæringsloven.

Rett til spesialundervisning i videregående skole gjelder de som ikke har tlfredsstillende utbytte av opplæringen. Det må foreligge en sakkyndig vurdering. Det er fylkeskommunens pedagogisk psykologiske tjeneste – PPT – som er den sakkyndige instansen. Selv om en elev ikke blir tatt inn på særskilt grunnlag, vil eleven kunne ha rett til spesialundervisning.

For å kunne bli tatt inn til særskilt prioritert utdanningsprogram i videregående opplæring, må søkeren:
1. ha rett til videregående opplæring 
2. ha rett til spesialundervisning gjennom enkeltvedtak
3. ha behov for spesialundervisning pga en eller flere av følgende vansker:
a. sansedefekter og motoriske defekter
b. store lærevansker
c. emosjonelle eller sosiale problemer
d. store sammensatte funksjonshemninger
e. andre funksjonshemninger

Å søke om å bli tatt inn gjennom særskilt inntak er en ting. Det å få spesialundervisning i videregående opplæring, er noe annet. Det er fullt mulig å bli tatt inn til videregående opplæring gjennom særskilt inntak, uten at dette utløser spesialundervisning. Det er også fullt mulig å få enkeltvedtak om spesialundervisning uten å ha blitt tatt inn gjennom særskilt inntak.

Rett til videregående opplæring i inntil 2 år ekstra etter visse kriterier:
1. eleven må ha rett til spesialundervisning
2. eleven må ha behov for ekstra tid for å nå opplæringsmålene 
3. den sakkyndige vurdering må ta stilling til om eleven har utbytte av å få utvidet tid til videregående opplæring for å nå opplæringsmålene
Et eventuelt avslag på søknad er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen. Avslaget kan ikke begrunnes med at funksjonsnivået er for lavt, men må eventuelt basere seg på at eleven ikke vil ha utbytte av undervisnigen.

Les mer om videregående opplæring:     www.ung.no    Frambu