Grunnskolen

Spesialpedagogisk hjelp i grunnskolealderen

Opplæringsloven 

Kapittel 1 opplæringsloven sier at opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev, dette gjelder alle elever, inkludert elever med behov for spesialpedagogisk hjelp.

Alle grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Man kan søke om å komme inn på en annen skole en den man sokner til, men man har ikke rett til å få plass ved den skolen man ønsker, kun den skolen man sokner til.

Kapittel 5 i Opplæringsloven omhandler spesialundervisning. Den slår fast at elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Det er sakkyndig vurdering som utarbeides av PP-tjeensten som avgjør om man har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Når sakkyndig vurdering foreligger må kommunen (ofte delegert til rektor) fatte et enkeltvedtak. Hvis sakkyndig vurdering og enkeltvedtaket sier at eleven har rett til spesialundervisning må det utarbeides en individuell opplæringsplan (IOP), og det skal hvert halvår utarbeides halvårsrapporter som sendes kommunen og foreldrene.

Elever med funksjonshemning som har behov for skyss har rett til det (§ 7-3) uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. Dette gjelder også skyss til og fra skolefritidsordning (nytt 01.08.10). Man har også rett til nødvendig reisefølge og tilsyn (§ 7-4)

Arbeidsmiljø:
Opplæringsloven har også en egen arbeidsmiljøparagraf som ivaretar elevenes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. Paragrafen sier:

”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring” (Opplæringsloven § 9a-1).

Når det gjelder det fysisk miljøet sier lovverket følgende:

 ”Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane”( Opplæringsloven § 9a-2).

Det finnes også en forskrift som handler om miljørettet helsevern i barnehager og skoler,  der det blant annet er krav om utforming og innredning som ivaretar funksjonshemmedes behov.
I veilederen til forskriften for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. står det blant annet ” Funksjonshemmede barn og elever skal ha tilgang til anlegget inne og ute på lik linje med de andre brukergruppene”. Det påpekes også viktigheten av å planlegge i god tid og at planleggingen skjer i samarbeid med de som kjenner barnet godt.

Når man kommer til det psykososiale miljøet handler det blant annet om mobbing, vold, rasisme, diskriminering og utestenging (§9a-3).

Mer informasjon om skole:    www.ung.no