Førskole/Barnehage

Lov om barnehager regulerer opptak, tilbud og praktiske forhold i barnehagen. For barn med ulike funksjonshemninger er det viktig å vite at barnehageloven sier noe om :

– Fortrinnsrett for barn med funksjonshemming
– Hensyn til barns alder og funksjonsnivå
– Bidra til at barn opplever glede og mestring

For å kunne ta i bruk fortrinnsretten til barnehageplass må det foreligge en sakkyndig uttalelse. Den sakkyndige uttalelse i denne sammenheng kan skrives av PPT, lege eller helsesøster.

Barnehageloven(lenke til Lovdata)

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. 

Spesialpedagogisk hjelp kan tildeles uavhengig av om barnet har plass i barnehage eller ei. Den spesialpedagogiske hjelpen kan gis i barnehagen, i en annen institusjon eller i hjemmet. 
Spesialpedagogisk hjelp i førskolealderen skal omfatte foreldrerådgivning. 
Hvis man mener at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealderen, følger man samme fremgangsmåte som for skolebarn via henvisning til PPT. Førskolebarn kan henvises til PPT av foreldrene selv, helsesøster, barnehagen, lege, habiliteringstjenesten for barn eller andre instanser. Det skal utarbeides en sakkyndig rapport PPT, det skal fattes et enkeltvedtak. Det er ikke pålagt å utarbeide individuell opplæringsplan for førskolebarn som mottar spesialpedagogisk hjelp, men det anbefales at det gjøres. Barnehagen er lovpålagt å utarbeide halvårsrapporter som skal sendes foreldrene og kommunen.