Nytt verktøy for brukermedvirkning

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har i samarbeid med FFO utviklet kortfilmer om muligheter og utfordring ved brukermedvirkning.

Brukermedvirkning er en rettighet, et viktig premiss for kvalitet og skal sikre at brukernes behov er i sentrum. Et godt samarbeid mellom brukerrepresentanter og fagpersoner om lærings- og mestringstilbud er med på å sikre god kvalitet og at den enkeltes behov blir møtt. Det handler om å anerkjenne brukernes erfaringer på lik linje med fagkunnskap, og dét er en forutsetning for all lærings- og mestringsvirksomhet.

Som Generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad, uttaler i en av filmene: «Det å ta pasienten med på råd, la pasienten bli hørt, det gir en bedre helsetjeneste. Det interessante er at brukermedvirkning ikke medfører at tjenesten blir dyrere – snarere tvert imot».

I filmene vil du bli nærmere kjent med hva brukermedvirkning er, hvorfor det er viktig og hvordan vi best kan få til medvirkning i utvikling av tilbud. Det er også en egen film om rekruttering av brukerrepresentanter.

Refleksjon og diskusjon

Filmene er først og fremst laget for å belyse ulike muligheter og utfordringer ved brukermedvirkning i utvikling av lærings- og mestringstilbud. Derfor kan de være nyttige verktøy for å sette i gang diskusjoner, både i undervisningssammenheng og i praksisfeltet. Filmene kan også ha verdi i samhandling og kompetanseoverføring mellom sykehus og kommuner.

Vi anbefaler å formulere noen spørsmål i forbindelse med bruk av filmene, spørsmål som kan motivere til selvrefleksjon eller dialog. Et refleksjonsspørsmål bør være åpent og ikke legge opp til et ja- eller nei-svar. Noen eksempler på refleksjonsspørsmål kan være:
• Hva ligger i et sidestilt samarbeid?
• Hvordan kan vi skape en arena der medvirkning og samarbeid har gode vilkår?
• Hvordan kan vi ivareta brukerne som medvirkere?
• Hvilke ulike roller kan en bruker medvirke i?

NK LMH vil benytte filmene til undervisning og foredrag, og de vil være viktige verktøy i vårt arbeid med kompetanseheving innen lærings- og mestringsfeltet.

Kilde: NK LMH

Filmene kan fritt benyttes til visning, så lenge de ikke brukes til kommersielle formål eller modifiseres. De ulike filmene finner du her: