Informanter ønskes i forbindelse med evaluering av E-læringskurset PUST

Forskningsprosjektet "Evaluering av E-læringskurs  PUST" har fått midler fra NKSD (Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser) for å undersøke om kurset kan benyttes i høgskole- og universitet.

Kurset er tenkt som et supplement til den opplæring som spesialisthelsetjenesten gir til den enkelte bruker. Formålet er å gi en landsdekkende og kvalitetssikret opplæring i viktige grunnprinsipper knyttet til pustesvikt, forebyggende tiltak og hjelpemidler.

PUST er også et kurs om behov knyttet til det å leve med behov for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV), og handler om langt mere enn pustemaskiner. Det handler om det å leve med en krevende tilstand, om helhetlig hjelp og støtte og om brukerstyring av egen hverdag. Brukerens stemme om det å leve med en slik tilstand og aspekter ved behovet for assistanse til daglige gjøremål utgjør en stor del av faginnholdet. Å leve et selvstendig liv og samtidig være avhengig av andre er utfordrende, og reiser også etiske dilemmaer knyttet til hvordan hjelpen gis. Kurset legger vekt på den etiske dimensjonen.

Nevnte temaer gjelder mange flere tilstander enn pustesvikt. Læringspotensialet i kurset gjelder derfor mottakere og ytere av hjelp knyttet til langt flere tilstander. Kurset har også læringsverdi for de som ønsker å utvikle e-læringskurs om andre sjeldne tilstander og diagnoser.

Link til kurset:  helsekompetanse.no/pust

Link til spørreskjema: https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/xbb5rkvkva

 

INFORMASJON TIL INFORMANTER