Høringskonferansen om hjelpemiddelutvalgets rapport

FFO, Norges Handikapforbund og Norsk Ergoterapeutforbund arrangerte 10. juni høringskonferanse om rapporten
- Politikerne støttet kritikken fra brukerne

Toril Heggen Munk, nestleder i sentralstyret til Norges Handikapforbund, og Henning Bjurstrøm, 2. nestleder i FFOs hovedstyre, innledet om hvilke konsekvenser forslagene vil få for brukerne.

Munk ble meget skuffet da rapporten til hjelpemiddelutvalget ble lagt fram i begynnelsen av mai:

- Vi hadde forventet at forenklingen og forbedringene skulle komme brukerne til gode, men i stedet foreslås et systemskifte i hjelpemiddelformidlingen. Livene våre skal altså fordeles over de ulike sektorene.Det blir vanskelig å få reparert et hjelpemiddel i desember dersom pengene er brukt opp.

Hjelpemiddelutvalget bruker den store andel eldre som vil komme i nær framtid som et argument på hvorfor ansvaret for enkle basishjelpemidler bør overføres til kommunene.

- Frykten for at eldrebølgen skal slå inn over oss som en tsunami gjør at de vil endre et system som fungerer bra for oss brukere, og hvor hensikten først og fremst er å spare penger, sa Munk.

Hun har en klar melding til utvalget: - Ikke skyv brukerne foran dere i argumentasjonen. last ned hele innlegget på nhf.no

- Et hvert forsøk på å undergrave Folketrygdloven, redusere eller begrense de individuelle rettighetene forankret i denne loven, er og vil bli oppfattet som en krigserklæring fra FFOs side sa Henning Bjurstrøm.

- La meg aller først slå fast: FFO mener at de overordnede prinsipper for norsk politikk på hjelpemiddelområdet må ligge fast. Dette innebærer at
alle skal ha tilgang til riktig hjelpemidler uavhengig av egen økonomi eller hvor de bor. Den individuelle retten til hjelpemidler, som er forankret i Folketrygdloven, er vår eneste garanti for å kunne kreve rett hjelpemiddel til rett tid. Dette prinsippet må stå fast.

- Så er det en forutsetning at formidlingstjenesten er godt faglig forankret, jobber effektivt og at brukermedvirkning skal være en sentral premiss for å sikre god formidling.

- Folketrygdloven skiller seg fra andre lover på velferdsrettens område ved at den ikke er en minimumslov, men tar utgangspunkt i opparbeidede rettigheter eller dekning av et behov. Den er sterk og tydelig, og gir oss brukere individuelle rettigheter. Derfor er Folketrygdloven verdt og kjempe for. Et hvert forsøk på å undergrave denne, redusere eller begrense de individuelle rettighetene forankret i denne loven, er og vil bli oppfattet som en krigserklæring fra FFOs side, sa Bjurstrøm. les hele innlegget på ffo.no

Kritiske til viktige forslag i rapporten

Alle arrangørene er meget kritiske til viktige forslag i rapporten. mer om forslagene

Det vil arbeidsminister Hanne Bjurstrøm gjøre noe med, og hun lovet i sitt innlegg en god og bred høringsrunde på rapporten. Den vil bli sendt ut på høring om kort tid og fristen for innspill vil være i midten av oktober. Arbeidsministeren la også vekt på at brukerorganisasjonene vil bli hørt. Regjeringen vil arrangere egen høringskonferanse på denne i september. Høringsfristen vil bli satt til midten av oktober.
Stortingsrepresentanter fra både Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV støttet kritikken som brukerorganisasjonene framførte. Alle de tre partiene var enige i at det er uaktuelt og ta rettigheter ut av folketrygden og overføre ansvaret for basishjelpemidler til kommunene.

Hjelpemiddelutvalgets utredning lastes ned på Arbeidsdepartementet

Les også: Politikerne kritiske til hjelpemiddelforslagene