Funksjonsassistanse - Regjeringen ignorerer Stortinget

Stortinget ba i sin behandling av statsbudsjettet for 2011 Regjeringen om å foreta en ny vurdering av funksjonsassistanse i revidert budsjett. Dette har regjeringen ignorert.

Funksjonsassistanse er praktisk bistand på jobben som gjør det mulig å stå i eller komme ut i jobb. Ordningen gjør at flere funksjonshemmede kan være i jobb, eller jobbe mer. På tross av positive erfaringer med ordningen bevilges det ikke nok midler til å dekke behovet for denne type assistanse. I 2010 fikk 28 personer avslag på assistanse i jobben selv om de fylte kriteriene for å få tilgang til ordningen.

Tydelig bestilling fra Stortinget

Allerede i januar 2011 var det slutt på midlene for å tildele funksjonsassistanse, og ingen nye personer kunne tilbys ordningen. Stortingspolitikerne mente at dette burde vurderes på nytt, senest i revidert budsjett 2011. Bestillingen fra Stortinget var tydelig. I sin budsjettinnstilling i fjor sa Arbeids- og sosialkomiteen:
“Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, ønsker å sikre at funksjonshemmede som får arbeid eller deltar i utdanning, fortløpende skal sikres hjelp til arbeids- og utdanningsreiser og hjelp i form av funksjonsassistent. Flertallet vil derfor be regjeringen komme tilbake med nye vurderinger senest i revidert budsjett for 2011” (kilde: norges handicapforbund)

les hele artikkelen på www.nhf.no