Forslag til ny uførepensjon

Regjeringen la fredag frem sin nye lovproposisjon om ny uførepensjon. Her er hovedpunktene i det nye forslaget:

Fribeløpet senkes fra !G senkes til 0,4G. Dette vil utgjøre i underkant av 31000 kr som man kan tjene uten avkortning i uførepensjonen. Dette vil innføres først i 2015. Reduksjonen av friinntekten fra 1 G til 0,4 G vil ikke tre i kraft før 2015, samtidig med at uførepensjonsreformen settes ut i livet.

Dagens uføre vil kunne tjene inntil 60000 kr frem til 2019, som en overgangsordning.

Ventetiden på et år for å prøve seg i arbeidslivet, fjernes. Dette skal ifølge regjeringen stimulere til arbeidsdeltakelse og fleksibilitet.

Regjeringen vil opprettholde ordningen med tidsubestemt uførepensjon for gruppen "ung ufør".

Forsørgertillegget opprettholdes.

Uføretrygden for nye uføre skal ligge på 66 prosent av tidligere inntekt.

Uføretrygden skal skattlegges som lønn. For dagens uføre øker brutto utbetalt uføretrygd for å kompensere for dette.

Uføres alderspensjon skjermes delvis fra levealdersjustering fra 2011.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon reagerer sterkt på dette kuttet, og mener at "mange uføre dermed vil få mindre å rutte med".

Norges Handikapforbund uttrykker bekymring for at dette vil medføre at "personer som mottar uføretrygd og som ikke har mulighet til arbeid ved siden av, blir værende på et like lavt inntektsnivå som samfunnet aksepterer for personer som i kortere tid mottar ytelser fra fellesskapet"

Les hele lovforslaget fra arbeidsdepartementett her