BPA er en suksess og må rettighetsfestes

En ny undersøkelse om brukerstyrt personlig assistanse fra Høgskolen i Lillehammer viser at ordningen er en suksess. Nå må BPA rettighetsfestes, mener NHF.

Både de to foregående og den nye undersøkelsen viser klart at brukerne er svært fornøyde med BPA-ordningen. Brukere som oppgir å være "nokså tilfredse" og de som oppgir å være "svært tilfredse" med ordningen, utgjør så mye som totalt 99 prosent av brukerne. Det betyr en økning på 2 prosent fornøyde brukere fra forrige undersøkelse, og betyr at så godt som alle brukerne er fornøyde med BPA.

- NHF kjenner ikke til andre tjenester, tiltak eller virkemidler som omtales like entydig positivt som dette, sier generalsekretær Lars Ødegård i Norges Handikapforbund på www.nhf.no, og fortsetter:

- Tatt i betraktning at BPA også gir funksjonshemmede en helt unik mulighet til å leve som alle andre og slik fremmer likestilling, er det uforståelig at regjerende myndigheter nå har gått fra sine tidligere løfter om å rettighetsfeste ordningen.

Les hele artikkelen på www.nhf.no

Les også om Professor dr. jur. Jan Fridthjof Bernt som har lagt fram en egen høringsuttalelse til forslaget om ny helse- og omsorgslov. Han reagerer på at klageordningen svekkes og sier at det er ”en uakseptabel prioritering av hensynet til et kommunal byråkratis handlefrihet på bekostning av borgernes rettssikkerhet i en utsatt situasjon.”

Les Jan Fridthjof Bernt høringsuttalelse på www.regjeringen.no