Forløpsprosjektet våren 2009 - Samhandlingsreformen

Som ledd i forberedelsene til St.meld nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen etablerte Helse- og omsorgsdepartementet våren 2009 til sammen 13 arbeidsgrupper med fokus på pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenesten

Brukerorganisasjoner og ansattes organisasjoner har vært bredt representert i gruppene, i tillegg til KS, helseforetak og Helsedirektoratet. Departementet har ledet arbeidet med gruppene.

De 13 arbeidsgruppene har utarbeidet egne rapporter og arbeidet er omtalt grundig i stortingsmeldingen. Rapportene ligger til grunn for det videre arbeidet med reformen og er oversendt Helsedirektoratet som grunnlag for deres videre arbeid.

Arbeidet har gitt viktige impulser til arbeidet med samhandlingsreformen og vil danne utgangspunktet for det videre arbeidet med å videreutvikle helse- og omsorgstjenestene.

Rapportene kan lastes ned her

FFO har deltatt i de aller fleste arbeidsgruppene