Å vokse opp med funksjonshemmede søsken

For første gang er det forsket på hvordan funksjonshemmedes søsken opplever sin oppvekst- og livssituasjon. 13. desember kl 10.00 lanseres forskningsresultatene hos Bufdir.

Arne Lein, forbundsleder i Norges Handikapforbund, er invitert til  lanseringsseminaret for å kommentere rapporten. Det er også Therese Hansen, som selv har et søsken med utviklingshemming og er masterstudent ved studiet funksjonshemming og samfunn ved NTNU.

Forhåndsomtalen av rapporten i invitasjonen fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet (BUFdir), lyder slik:

"Søsken til barn og unge med funksjonsnedsettelse er en gruppe som har blitt viet lite oppmerksomhet både av forskere og tjenesteytere. Forskning på familier som har barn med funksjonsnedsettelse har frem til i dag først og fremst fokusert på det funksjonshemmede barnet selv og dets foreldre. Situasjonen til søsken har bare i liten grad blitt belyst. 
 
Høsten 2011 ga Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir) NTNU Samfunnsforskning AS i oppdrag å forske på søsknenes situasjon. Forskningsprosjektet er den første større norske studien som tar opp hvordan søsken til barn og unge med funksjonsnedsettelse opplever sin oppvekst- og livssituasjon. Dette er gjort gjennom både bredde- og dybdeundersøkelser. På seminaret presenteres resultater og analyser. Disse er knyttet opp mot søsknenes selvbilde, relasjoner til andre, skole og utdanning, og verdier og holdninger."

Les mer og se programmet på nettsidene til Bufdir.

Kilde: nhf.no