Det kan søkes støtte til små og kortvarige prosjekt eller til prosjekt med varighet inntil tre år. Søkere kan være fagpersoner, master- og doktorgradstudenter eller andre som arbeider med, eller har interesse for foreningens nevromuskulære diagnoser. Se under fanen ”Diagnoser” og Fondets vedtekter for mer informasjon om hva det kan søkes støtte til.

Søknadsfrist 15. september 2017

Søknaden må tilfredsstille følgende krav og inneholde: 
1. Søkers navn, tittel, adresse, kontaktinformasjon og kontonummer
2. Arbeidstittel for prosjektet
3. Prosjektbeskrivelse:
- tema og problemstilling
- tidsplan med start- og sluttdato
- metode
- respondenter
- plan for gjennomføringen
- faglig formidling
- betydningen prosjektarbeidet vil få for muskelsyke, pårørende og fagmiljøene
4. Finansieringsplan, inkludert andre finansieringskilder og samarbeidspartnere
5. Godkjenning fra Etisk komité (må vedlegges)
6. Abstrakt av prosjektet, maks 1000 tegn
7. Enkel beskrivelse av hensikten med prosjektet (2-3 setninger) til Foreningens medlemmer, for publisering på ffm.no.
Søknaden sendes via e-post til fondet@ffm.no, og 6 eksemplar i underskrevet stand sendes i papirformat til Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer, c/o Foreningen for Muskelsyke, Fekjan 7 F, 1394 NESBRU.

Flerårige prosjekt må søke støtte hvert år. Foreløpig regnskap og rapport må vedlegges søknaden i september.

Det innvilges ikke støtte til studieturer og trykking av publikasjoner.

Søknader blir behandlet av styret innen utgangen av november. 80% av innvilget prosjektstøtte blir overført innen utgangen av desember. De resterende 20% avsettes og utbetales dersom styret godkjenner søkers rapport og regnskap. Rapporteringsfristen er 1. mars og innvilgede restbeløp overføres før 30. april.

Publisering 
Ved eventuell tildeling av midler vil søkers navn, arbeidstittel og sammendraget bli publisert på FFMs internettside og i Muskelnytt. Prosjektrapport og -artikkel ved prosjektets slutt vil bli offentliggjort samme steder.

Krav til rapportering 
Ved prosjektets slutt og i henhold til sluttdato, skal regnskap og rapport sendes innen 1. mars.
I tillegg må det sendes en artikkel rettet mot Foreningen for Muskelsykes medlemmer; 3500-4000 tegn inkl. mellomrom. Denne legges ut på ffm.no, og publiseres i medlemsbladet Muskelnytt. Det er ønskelig med et bilde av artikkelforfatter/prosjektledelse og evt illustrasjonsbilder til Muskelnytt.
Dersom prosjektresultatet søkes publisert i fagtidsskrift eller andre fora skal det, i påvente av eventuell publisering, sendes en orientering om gjennomføringen og om måloppnåelse innen rapporteringsfristen. Når artikkelen er akseptert må rapport sendes inn.

Ta gjerne kontakt med daglig leder Kristin M. Gran Rolfsnes

E-post fondet@ffm.no 
Telefon 41 31 40 46 torsdager eller mobil 41 51 39 81

Adresse 
Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer 
c/o Foreningen for Muskelsyke
Fekjan 7 F, 1394 Nesbru

Sist oppdatert 29.06.2017